Adirek Font

ซื้อสิทธิ์การใช้งาน

ต้องการใช้งานตัวเต็มหรือเพื่อใช้ในกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้กรุณาซื้อสิทธิ์การใช้งานก่อน

ดาวน์โหลดตัวทดลอง Adirek Sans

ตัวทดลองไม่อนุญาตให้นำไปใช้งานในกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ และตัวทดลองมีการตัดตัวอักษรออก

ดาวน์โหลดตัวทดลอง  Adirek Slab

ตัวทดลองไม่อนุญาตให้นำไปใช้งานในกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ และตัวทดลองมีการตัดตัวอักษรออก

ดาวน์โหลดตัวทดลอง  Adirek Serif

ตัวทดลองไม่อนุญาตให้นำไปใช้งานในกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ และตัวทดลองมีการตัดตัวอักษรออก

ดาวน์โหลดตัวทดลอง  Adirek HC

ตัวทดลองไม่อนุญาตให้นำไปใช้งานในกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ และตัวทดลองมีการตัดตัวอักษรออก

รูปแบบ

ช่วงยูนิโค้ด

Thai / Latin-1 Supplement

รุ่นเวอร์ชัน