Commercial License

Jipatype แบ่งการอนุญาตออกเป็น 2 การอนุญาตย่อย คือ Desktop License, Web License เพื่อเป็นการสะดวกต่อการนำไปใช้งานว่า การที่เราซื้อสิทธิ์การใช้งานหนึ่งมานั้นมีขอบเขตการใช้งานมากน้อยแค่ไหน หากต้องการมากว่านั้นต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานใดเพิ่ม เพือใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย การซื้อสิทธิการใช้งานเป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ได้ตลอดไป ซื้อสิทธิ์ตามจำนวนที่ต้องการใช้งาน

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยยึดบนหน้าเว็บไซต์เป็นอันดับแรก**