Commercial License

อธิบายสิทธิ์การใช้งานในกลุ่ม Commercial

Jipatype แบ่งการอนุญาตออกเป็น 2 การอนุญาต คือ Desktop License, Web License เพื่อเป็นการสะดวกต่อการนำไปใช้งานว่า การที่เราซื้อสิทธิ์การใช้งานหนึ่งมานั้นมีขอบเขตการใช้งานมากน้อยแค่ไหน หากต้องการมากว่านั้นต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานใดเพิ่ม เพือใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย การซื้อสิทธิการใช้งานเป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ได้ตลอดไป ซื้อสิทธิ์ตามจำนวนที่ต้องการใช้งาน

นิยามศัพท์

Desktop License

คือสิทธิ์การใช้งานไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ในรูปแบบการติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่จำกัดระบบปฏิบัติการ เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธุ์

มีสิทธิ์สามารถ

 1. มีสิทธิ์สามารถติดตั้งไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ลงบนอุปกรณ์ได้ไม่เกินจำนวนสิทธิ์การใช้งานที่ซื้อ (1 ไลเซนส์ ต่อ 1 อุปกรณ์)

 2. มีสิทธิ์สามารถย้ายการติดตั้งไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ไปยังอุปกรณ์เครื่องอื่นได้ โดยทอนการติดตั้งไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์บนอุปกรณ์เครื่องก่อนหน้าออกเสมอ

 3. มีสิทธิ์สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธุ์ที่ผลสุดท้ายออกมาในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสื่อวีดิทัศน์

 4. มีสิทธิ์สามารถเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธุ์ที่ได้ใช้ไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ได้บนช่องทางออนไลน์, ออฟไลน์ และออนแอร์

 5. มีสิทธิ์สามารถใช้แบบอักษรจากไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์องค์กรเช่น แบรนด์บุ๊ค, โลโก้, ผาดหัวหนังสือนิตยสาร และอื่น ๆ

 6. มีสิทธิ์สามารถใช้ไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ในการรับจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธุ์ให้กับผู้ว่าจ้างได้ (ต้องทำหนังสือสัญญาการว่างจ้างเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยัน)

 7. มีสิทธิ์สามารถได้รับการปรับปรุงแก้ไขไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

ไม่มีสิทธิ์สามารถ

 1. ไม่มีสิทธิ์สามารถติดตั้งไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ลงบนอุปกรณ์เกินจำนวนไลเซนส์ที่ซื้อ (1 ไลเซนส์ ต่อ 1 อุปกรณ์)

 2. ไม่มีสิทธิ์สามารถติดตั้งไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ลงบนอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเดียวกับชื่อผู้ถือสิทธิ์การใช้งาน

 3. ไม่มีสิทธิ์สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้ผิดไปจากตอนได้รับไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์จากผู้ขาย

 4. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้งานไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์บนเว็บใซต์ในรูปแบบเว็บฟอนต์ (CSS @font-face) หรือการอัพโหลดไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้นเว็บไซต์และเซิฟเวอร์

 5. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้งานไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ฝังร่วมไปกับไฟล์ติดตั้งแอพพลิเคชั่นใด ๆ หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของแอพพลิเคชั่น

 6. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้งานไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ฝังร่วมไปกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อออกจำหน่าย

 7. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้งานไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ฝังร่วมหรือแนบไปกับไฟล์เอกสารใด ๆ ที่จะส่งต่อให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

 8. ไม่มีสิทธิ์สามารถเผยแพร่ไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ (รวมถึงเอเจนซีหรือนักออกแบบอิสระ)

 9. ไม่มีสิทธิ์สามารถ โอนย้าย/ขายต่อ สิทธิ์การใช้งานไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

การคิดราคา

ราคาตั้งต้น x จำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการติดตั้ง = ราคาสุทธิ

หมายเหตุ

จำนวนสิทธิ์การใช้งานนับที่จำนวนสิทธิ์ที่ซื้อบนใบเสร็จรรับเงิน และตรวจสอบในฐานข้อมูลลูกค้า

Web License

คือสิทธิ์การใช้งานไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ในรูปแบบเว็บฟอนต์ (CSS @font-face) เพื่อแสดงผลบนเว็บไซต์

มีสิทธิ์สามารถ

 1. มีสิทธิ์สามารถใช้ไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์บนเว็บไซต์ได้ไม่เกินจำสิทธิ์การใช้งานที่ซื้อ (1 ไลเซนส์ต่อ 1 โดเมน)

 2. มีสิทธิ์สามารถใช้ไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์บนเว็บไซต์รวมถึงที่เป็นโดเมนย่อย (subdomain.yourdomain.com)

 3. มีสิทธิ์สามารถใช้ไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนในรูแบบเว็บฟอนต์ (CSS @font-face)

 4. มีสิทธิ์สามารถย้ายไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ไปใช้ยังเว็บไซต์อื่นที่เป็นเจ้าของเดียวกับชื่อผู้ถือสิทธิ์การใช้งาน

 5. มีสิทธิ์สามารถได้รับการปรับปรุงแก้ไขไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

ไม่มีสิทธิ์สามารถ

 1. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้ไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์บนเว็บไซต์ได้เกินจำสิทธิ์การใช้งานที่ซื้อ (1 สิทธิ์การใช้งานต่อ 1 โดเมน)

 2. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้ไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์บนเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเดียวกับชื่อผู้ถือสิทธิ์การใช้งาน

 3. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้ไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์บนเว็บไซต์ที่ชื่อโดเมนเหมือนกันแต่ลงท้ายต่างกัน ให้ถือว่าเป็นคนละโดเมน เช่น yourdomain.com ไม่เท่ากับ yourdomain.net

 4. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้ไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์บนเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น เช่น เว็บแต่งภาพออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถเลือกฟอนต์เพื่อพิมพ์แก้ไขข้อความได้

 5. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้งานไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ฝังร่วมไปกับไฟล์ติดตั้งแอพพลิเคชั่นใด ๆ หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของแอพพลิเคชั่น

 6. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้งานไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ฝังร่วมไปกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อออกจำหน่าย

 7. ไม่มีสิทธิ์สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้ผิดไปจากตอนได้รับไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์จากผู้ขาย

 8. ไม่มีสิทธิ์สามารถติดตั้งไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ลงบนอุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

 9. ไม่มีสิทธิ์สามารถเผยแพร่ไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ (รวมถึงเอเจนซีหรือนักออกแบบอิสระ)

 10. ไม่มีสิทธิ์สามารถ โอนย้าย/ขายต่อ สิทธิ์การใช้งานไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

การคิดราคา

ราคาตั้งต้น x จำนวนโดเมนเนมที่ต้องการใช้งานไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ = ราคาสุทธิ

หมายเหตุ

 1. จำนวนสิทธิ์การใช้งานนับที่จำนวนสิทธิ์ที่ซื้อบนใบเสร็จรรับเงิน และตรวจสอบในฐานข้อมูลลูกค้า

 2. จะได้รับไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์ในนามสกุลที่ไม่สามารถติดตั้งลงบนอุปกรณ์ใด ๆ ได้ (woff, woff2)

 3. ไฟล์คอมพิวเตอร์ฟอนต์จะสามารถใช้ได้ในรูปแบบเว็บฟอนต์ (CSS @font-face) เท่านั้น

การตรวจลิขสิทธิ์และโทษปรับ

ถ้าพบเห็นฟอนต์ของ Jipatype ปรากฎบนสื่อใดๆ จะทำการเก็บภาพเป็นหลักฐานในการสอบ ว่าสื่อนั้นๆ มีการว่าจ้างบุคคลอื่น (นักออกแบบ, เอเจนซี, อื่นๆ) ทำให้หรือไม่ ถ้าใช่จะมีการสอบถามข้อมูลการติดต่อของบุคคลผู้รับจ้างนั้นและสัญญาจ้าง ขอดูใบเสร็จหรือชื่อผู้ถือสิทธิ์การใช้งาน ว่ามีในฐานข้อมูลหรือไม่และทำตามเงือนไขของ Jipatype ถูกต้องหรือไม่

ในกรณีที่ได้ทำผิดเงื่อนไขของ Jipatype จะมีโทษในการปรับค่าลิขสิทธิ์ โดยการบังคับซื้อสิทธิ์การใช้งานในส่วนที่กระทำผิดเป็นราคา 30 เท่า ของราคาปกติ ถ้าไม่ชำระค่าเสียหายตามเงื่อนไข จะใช้กระบวนการทางกฎหมายเข้าจัดการ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Agreement Edit : 25/01/2022

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยยึดบนเว็บไซต์เป็นอันดับแรก**