Donate License

ถ้าคุณอ่านเงือนไขการใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ คำถามที่พบบ่อย

ฟอนต์ในกลุ่มนี้เป็นฟอนต์ที่ทำขึ้นเพื่อการศึกษาการทำฟอนต์แรกเริ่มของ Jipatype จึงเปิดเป็นการสนับสนุนตามความสมัครใจในราคาขั้นต่ำที่กำหนัดไว้ เหมาะกับงานขนาดเล็กถึงกลาง หรืองานที่ไม่ซับซ้อนเกินไปเช่นโปสเตอร์งานกิจกรรม มีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นกว่าฟอนต์ในกลุ่ม Commercial แต่ฟอนต์ในกลุ่ม Donate ก็สามารถใช้งานเชิงพาณิชย์ได้เช่นเดียวกัน (เมื่อร่วมสนับสนุนก่อนแล้วเท่านั้น)

จะสังเกตได้ว่าฟอนต์ในกลุ่ม Donate มีราคาที่ต่ำกว่าและเงือนไขที่ยืดหยุ่นกว่าฟอนต์ในกลุ่ม Commercial เป็นเพราะ ทำขึ้นเพื่อการศึกษา


อธิบายสิทธิ์การใช้งาน

1 ผู้ใช้/องค์กร ต่อ 1 สิทธิ์การใช้งาน

เมื่อสนับสนุนแล้วสามารถใช้งานฟอนต์เพื่อเชิงพาณิชย์ได้ อาทิผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ภาพแบนเนอร์ แพคเกจจิ้ง โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ วิดีโอ เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ และอื่นๆ สามารถใช้งานบนเว็บไซต์ได้ทั้งในรูปแบบภาพแบนเนอร์ และในรูปแบบ CSS @font-face

การส่งชิ้นงานทุกอย่างให้กับผู้ไม่มี License การใช้งานฟอนต์ (มีเพียงคุณผู้เดียวที่มี License การใช้งานฟอนต์) จะต้อง Create Outline / Rasterize ข้อความที่พิมพ์ด้วยฟอนต์ของ Jipatype ทุกครั้งก่อนส่งให้กับผู้อื่น หากบุคคลอืนต้องการใช้งานฟอนต์โดยตรง บุคคลนั้นจำเป็นต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์เป็นของตนเอง

สิทธิ์การใช้งานฟอนต์เป็นของชื่อที่ระบุเมื่อทำการชำระเงินสนับสนุนฟอนต์ สามารถติดต้ังฟอนต์ได้ไม่จำกัดจำนวนคอมพิวเตอร์เพียงอยู่ภายใต้องค์กรเดียวกัน และสามารถใช้บนเว็บไซต์ได้ไม่จำกัดจำนวนโดเมนเพียงแต่โดเมนนั้นๆ เป็นเจ้าของเดียวกับชื่อผู้ถือสิทธิ์


เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกเผยแพร่ แปล แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงใหม่ ซึ่งฟอนต์คอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร

 • ผู้รับอนุญาตขอรับรองว่าจะไม่ ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจน ซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อนุญาตโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

 • ไม่อนุญาตให้จำหน่ายให้เช่าฟอนต์คอมพิวเตอร์นี้ หรือสิทธิใด ๆ แก่บุคคลหรือองค์กรอื่น โดยเด็ดขาด

 • ฟอนต์ฟรี (Personal use) ไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นอัตลักษณ์องค์กร ยกเว้นฟอนต์ที่ระบุไว้ว่าสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ (Commercial use)

 • ผู้อนุญาตนำเสนอฟอนต์คอมพิวเตอร์ตามสภาพที่เป็นอยู่ ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับอนุญาต อันเกิดจากการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือให้งานฟอนต์คอมพิวเตอร์นี้

 • ไม่มีการอัพเดทปรับปรุงฟอนต์ในอนาคต

 • การตรวจลิขสิทธิ์

  • ถ้าพบเห็นฟอนต์ของ Jipatype ปรากฎบนสื่อใดๆ จะทำการเก็บภาพเป็นหลักฐานในการสอบ ว่าสื่อนั้นๆ มีการว่าจ้างบุคคลอื่น (นักออกแบบ, เอเจนซี, อื่นๆ) ทำให้หรือไม่ ถ้าใช่จะให้มีการสอบถามข้อมูลการติดต่อของบุคคลผู้รับจ้างนั้น จากนั้นขอดูใบเสร็จหรือ License Key ที่ได้จะรับเมื่อทำการสั่งซื้อฟอนต์ว่ามีหรือไม่และทำตามเงือนไขของ Jipatype ถูกต้อง

 • การปรับค่าลิขสิทธิ์

  • ในกรณีที่ได้ทำผิดเงื่อนไขของ Jipatype จะมีโทษในการปรับค่าลิขสิทธิ์ โดยการบังคับซื้อ License ในส่วนเกินเป็นราคา 10 เท่า เช่น ใช้งานฟอนต์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่มีหลักฐานการซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ จะทำการบังคับซื้อฟอนต์เป็นราคา 10 เท่าของฟอนต์นั้นๆ ถ้ามีการหลีกเลี่ยงหรือบ่ายเบี่ยงจะทำการดำเนินคดีตามกฏหมาย และเรียกค่าเสียหายมากยิ่งกว่าค่าปรับที่ต้องเสียในตอนแรก


ถ้าคุณอ่านเงือนไขการใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ คำถามที่พบบ่อย

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดบนเว็บไซต์เป็นอันดับแรก**