Donate License

ฟอนต์ในกลุ่มนี้เป็นฟอนต์ที่ทำขึ้นเพื่อการศึกษาการทำฟอนต์แรกเริ่มของ Jipatype จึงเปิดเป็นการสนับสนุนตามความสมัครใจในราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ฟอนต์ในกลุ่ม Donate ก็สามารถใช้งานเชิงพาณิชย์ได้เช่นเดียวกัน (เมื่อร่วมสนับสนุนก่อนแล้วเท่านั้น) ผู้รับใบอนุญาต มีสิทธิ์สามารถ/ไม่มีสิทธิ์สามารถ ดังนี้

มีสิทธิ์สามารถ

 1. มีสิทธิ์สามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ลงบนอุปกรณ์ได้ไม่จำกัดจำนวน

 2. มีสิทธิ์สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธุ์ที่ผลสุดท้ายออกมาในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสื่อวีดิทัศน์

 3. มีสิทธิ์สามารถเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธุ์ที่ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ได้บนช่องทางออนไลน์, ออฟไลน์ และออนแอร์

 4. มีสิทธิ์สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ในการรับจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธุ์ให้กับผู้ว่าจ้างได้ (ต้องทำหนังสือสัญญาการว่างจ้างเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยัน)

 5. มีสิทธิ์สามารถใช้แบบอักษรจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์องค์กรเช่น แบรนด์บุ๊ค, โลโก้, ผาดหัวหนังสือนิตยสาร และอื่น ๆ

 6. มีสิทธิ์สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ในรูปแบบเว็บฟอนต์ (CSS @font-face)

 7. มีสิทธิ์สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์บนเว็บไซต์รวมถึงที่เป็นโดเมนย่อย (subdomain.yourdomain.com)

 8. มีสิทธิ์สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ฝังร่วมไปกับไฟล์ติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพื่อแสดงผลในส่วนของหน้าติดต่อผู้ใช้ (User Interface)

ไม่มีสิทธิ์สามารถ

 1. ไม่มีสิทธิ์สามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ลงบนอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินของผู้ถือสิทธิ์การใช้งาน

 2. ไม่มีสิทธิ์สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้ผิดจากไปจากตอนได้รับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์จากผู้ขาย

 3. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์บนเว็บไซต์ (CSS @font-face) ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเดียวกับชื่อผู้ถือสิทธิ์การใช้งาน

 4. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์บนเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น เช่น เว็บแต่งภาพออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถเลือกฟอนต์เพื่อพิมพ์แก้ไขข้อความได้

 5. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ฝังร่วมไปกับไฟล์ติดตั้งแอพพลิเคชั่นมีลักษณะ เช่น แอพพลิเคชั่นแต่งภาพที่ผู้ใช้สามารถเลือกฟอนต์เพื่อพิมพ์แก้ไขข้อความได้

 6. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ฝังร่วมหรือแนบไปกับไฟล์เอกสารใด ๆ ที่จะส่งต่อให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

 7. ไม่มีสิทธิ์สามารถเผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์

 8. ไม่มีสิทธิ์สามารถได้รับการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน (ไม่พัฒนาต่อแล้ว)

 9. ไม่มีสิทธิ์สามารถให้บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์แทนผู้ถือสิทธิ์การใช้งานตัวจริง

 10. ไม่มีสิทธิ์สามารถนำแบบอักษรจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เรียบเรียงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ใหม่

 11. ไม่มีสิทธิ์สามารถ โอนย้าย/ขายต่อ สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

 12. ไม่มีสิทธิ์สามารถขอคืนเงินในภายหลังได้

หมายเหตุและเงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. ใช้ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองสิทธิ์ และฐานข้อมูลลูกค้าเป็นหลักฐานการยืนยันสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์

 2. 1 License ต่อ 1 บุคคล/นิติบุคคล

 3. ไม่มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 1, 7 ในกรณี บุคคล/นิติบุคคลได้ถือหุ้นบริษัทเอาไว้ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็ไม่มีสิทธิ์สามารถนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ไปติดตั้งลงบนอุปกรณ์ของบริษัทที่ตนถือหุ้นได้ เพราะบริษัทนั้นไม่มีสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ในฐานะที่บริษัทนั้นเป็นนิติบุคคลและผู้ซื้อสิทธิ์การใช้งาน (บุคคล/นิติบุคคล) ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันตามกฎหมาย บริษัทนั้น ๆ ต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานเป็นของตนเอง

 4. ไม่มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 1, 7, 9, 11 ในกรณี สถานที่ที่หนึ่งมีนิติบุคคลมากกว่า 1 นิติบุคคลใช้สถานที่, บุคคลากรและเครื่องคอมพิวเตอร์รวมกัน เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธุ์ให้กับตนเองและนิติบุคคลอื่นๆ ในสถานที่เดียวกัน เช่นนี้จะต้องซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์สำหรับแต่ละนิติบุคลนั้นๆ ไป ไม่มีสิทธิ์สามารถสวมสิทธิ์การใช้งานแทนกันได้

 5. ไม่มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 1, 7, 9, 11 ในกรณีธุรกิจมีมากกว่า 1 สาขา มีเลขนิติบุคลเดียวกัน สามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ในสาขาต่าง ๆ ได้ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเดียวกัน และในกรณีธุรกิจมีมากกว่า 1 สาขา มีเลขนิติบุคคลต่างกัน ไม่อนุญาตให้สามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ในสาขาต่าง ๆ ได้ สาขานั้น ๆ ต้องซื้อสิทธิ์การใช้เป็นของตนเอง

 6. ไม่มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 1, 7, 9 ในกรณี บุคคล/นิติบุคคลได้ซื้อสิทธิ์การใช้งานในนามของตนเองไปก่อนหน้าแล้ว ก็ไม่มีสิทธิ์สามารถส่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้กับหน่วยงานภายนอกเช่น Production House, Freelance เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธุ์ให้กับตนเอง Production House, Freelance เหล่านี้ต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานเป็นของตนเอง หรือส่งเป็นภาพที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (create outline, .jpg, .png, .gif, .pdf, etc) ถึงจะสามารถส่งให้กับ Production House, Freelance ได้

 7. ไม่มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 2 คือการเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์โดยตรงจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (.ttf, .otf, .woff, .woff2) แต่คุณสามารถแก้ไขแบบอักษรได้โดยผ่านการพิมพ์ข้อความบนโปรแกรมออกแบบกราฟิกต่างๆ จากนั้นทำการแก้ไขแบบอักษร

 8. มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 4 และไม่มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 6, 7 กล่าวคือผู้มีสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (ในฐานะผู้รับจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธุ์ให้กับผู้ว่าจ้างได้ โดยที่ผู้ว่าจ้างจะรับชิ้นงานที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เป็นชิ้นงานพร้อมใช้ได้ทันที (create outline, .jpg, .png, .gif, .pdf, etc) โดยที่ทางผู้รับจ้างห้ามส่งหรือแนบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้กับผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้ว่าจ้างต้องการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์โดยตรง ทางผู้ว่าจ้างต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานเป็นของตนเอง

 9. มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 4, 5 และไม่มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 6, 7 กล่าวคือผู้มีสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (ในฐานะผู้รับจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธุ์ที่จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์องค์กรได้ เช่น โลโก้ ฯลฯ โดยที่ผู้ว่าจ้างจะรับชิ้นงานที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เป็นชิ้นงานพร้อมใช้ได้ทันที (create outline, .jpg, .png, .gif, .pdf, etc) โดยที่ทางผู้รับจ้างห้ามส่งหรือแนบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้กับผู้ว่าจ้าง

 10. ไม่มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 11 ในกรณี บุคคลเสียชีวิตหรือนิติบุคคลล้มละลายก็ไม่สามารถโอนย้าย/ขายต่อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้กับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้

 11. ในกรณีธุรกิจมีมากกว่า 1 สาขา มีเลขนิติบุคลเดียวกัน สามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ในสาขาต่าง ๆ ได้ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเดียวกัน และในกรณีธุรกิจมีมากกว่า 1 สาขา มีเลขนิติบุคคลต่างกัน ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ในสาขาต่าง ๆ ได้ สาขานั้น ๆ ต้องซื้อสิทธิ์การใช้เป็นของตนเอง


**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยยึดบนหน้าเว็บไซต์เป็นอันดับแรก**