Membership License

คือสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ของ Jipatype ในรูปแบบสมาชิก ผู้ถือใบอนุญาตในรูปแบบสมาชิกมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานฟอนต์ทั้งหมดของ Jipatype และมีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่จะออกมาใหม่ในอนาคตได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

มีสิทธิ์สามารถ

 1. มีสิทธิ์สามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ลงบนอุปกรณ์ได้ไม่จำกัด

 2. มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ในปัจจุบันและที่จะออกใหม่ในอนาคต

 3. มีสิทธิ์สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธุ์ที่ผลสุดท้ายออกมาในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสื่อวีดิทัศน์

 4. มีสิทธิ์สามารถเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธุ์ที่ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ได้บนช่องทางออนไลน์, ออฟไลน์ และออนแอร์

 5. มีสิทธิ์สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ในการรับจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธุ์ให้กับผู้ว่าจ้างได้ (ต้องทำหนังสือสัญญาการว่างจ้างเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยัน)

 6. มีสิทธิ์สามารถใช้แบบอักษรจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์องค์กรเช่น แบรนด์บุ๊ค, โลโก้, ผาดหัวหนังสือนิตยสาร และอื่น ๆ

ไม่มีสิทธิ์สามารถ

 1. ไม่มีสิทธิ์สามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ลงบนอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินของผู้ถือสิทธิ์การใช้งาน

 2. ไม่มีสิทธิ์สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้ผิดจากไปจากตอนได้รับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนจากผู้ขาย

 3. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ฝังร่วมไปกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อออกจำหน่าย

 4. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ฝังร่วมไปกับไฟล์ติดตั้งแอพพลิเคชั่นใด ๆ หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของแอพพลิเคชั่น

 5. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ฝังร่วมหรือแนบไปกับไฟล์เอกสารใด ๆ ที่จะส่งต่อให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

 6. ไม่มีสิทธิ์สามารถเผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์

 7. ไม่มีสิทธิ์สามารถให้บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์แทนผู้ถือสิทธิ์การใช้งานตัวจริง

 8. ไม่มีสิทธิ์สามารถนำแบบอักษรจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เรียบเรียงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ใหม่

 9. ไม่มีสิทธิ์สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ในรูปแบบเว็บฟอนต์ (CSS @font-face)

 10. ไม่มีสิทธิ์สามารถ โอนย้าย/ขายต่อ สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

อักษรและเครื่องหมายที่รองรับ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ‛ ‚ „ ‘ ’ “ ” … † ‡ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ อิ อี อึ อื อุ อู อฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ อ็ อา อำ อํ อะ ๆ ฯ ๚ ๏ ๛ ฿ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

อักษรและเครื่องหมายที่รองรับ (Lite Version)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ อิ อี อึ อื อุ อู อฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ อ็ อา อำ อํ อะ ๆ ฯ ๚ ๏ ๛ ฿ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

หมายเหตุและเงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. ใช้ใบเสร็จรับเงิน และฐานข้อมูลลูกค้าเป็นหลักฐานการยืนยันสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์

 2. ไม่มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 1, 6 ในกรณี บุคคล/นิติบุคคลได้ถือหุ้นบริษัทเอาไว้ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็ไม่มีสิทธิ์สามารถนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนไปติดตั้งลงบนอุปกรณ์ของบริษัทที่ตนถือหุ้นได้ เพราะบริษัทนั้นไม่มีสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ในฐานะที่บริษัทนั้นเป็นนิติบุคคลและผู้ซื้อสิทธิ์การใช้งาน (บุคคล/นิติบุคคล) ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันตามกฎหมาย บริษัทนั้น ๆ ต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานเป็นของตนเอง

 3. ไม่มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 1, 6, 7, 10 ในกรณี สถานที่ที่หนึ่งมีนิติบุคคลมากกว่า 1 นิติบุคคลใช้สถานที่, บุคคลากรและเครื่องคอมพิวเตอร์รวมกัน เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธุ์ให้กับตนเองและนิติบุคคลอื่นๆ ในสถานที่เดียวกัน เช่นนี้จะต้องซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์สำหรับแต่ละนิติบุคลนั้นๆ ไป ไม่มีสิทธิ์สามารถสวมสิทธิ์การใช้งานแทนกันได้

 4. ไม่มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 1, 6, 7, 10 ในกรณีธุรกิจมีมากกว่า 1 สาขา มีเลขนิติบุคลเดียวกัน สามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ในสาขาต่าง ๆ ได้ภายใต้สิทธิ์การใช้งานเดียวกัน และในกรณีธุรกิจมีมากกว่า 1 สาขา มีเลขนิติบุคคลต่างกัน ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ในสาขาต่าง ๆ ได้ สาขานั้น ๆ ต้องซื้อสิทธิ์การใช้เป็นของตนเอง

 5. ไม่มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 1, 6, 7 ในกรณี บุคคล/นิติบุคคลได้ซื้อสิทธิ์การใช้งานในนามของตนเองไปก่อนหน้าแล้ว ก็ไม่มีสิทธิ์สามารถส่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้กับหน่วยงานภายนอกเช่น Production House, Freelance เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธุ์ให้กับตนเอง Production House, Freelance เหล่านี้ต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานเป็นของตนเอง หรือส่งเป็นภาพที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (create outline, .jpg, .png, .gif, .pdf, etc) ถึงจะสามารถส่งให้กับ Production House, Freelance ได้

 6. ไม่มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 2 คือการเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์โดยตรงจากไฟล์ฟอนต์ (.ttf, .otf, .woff, .woff2) แต่คุณสามารถแก้ไขแบบอักษรได้โดยผ่านการพิมพ์ข้อความบนโปรแกรมออกแบบกราฟิกต่างๆ จากนั้นทำการแก้ไขแบบอักษร

 7. มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 5 และไม่มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 5, 6 กล่าวคือผู้มีสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (ในฐานะผู้รับจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธุ์ให้กับผู้ว่าจ้างได้ โดยที่ผู้ว่าจ้างจะรับชิ้นงานที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เป็นชิ้นงานพร้อมใช้ได้ทันที (create outline, .jpg, .png, .gif, .pdf, etc) โดยที่ทางผู้รับจ้างห้ามส่งหรือแนบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้กับผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้ว่าจ้างต้องการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์โดยตรง ทางผู้ว่าจ้างต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานเป็นของตนเอง

 8. มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 5, 6 และไม่มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 5, 6 กล่าวคือผู้มีสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ (ในฐานะผู้รับจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธุ์ที่จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์องค์กรได้ เช่น โลโก้ ฯลฯ โดยที่ผู้ว่าจ้างจะรับชิ้นงานที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เป็นชิ้นงานพร้อมใช้ได้ทันที (create outline, .jpg, .png, .gif, .pdf, etc) โดยที่ทางผู้รับจ้างห้ามส่งหรือแนบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้กับผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้ว่าจ้างต้องการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์โดยตรง ทางผู้ว่าจ้างต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานเป็นของตนเอง

 9. ไม่มีสิทธิ์สามารถตามข้อที่ 10 ในกรณี บุคคลเสียชีวิตหรือนิติบุคคลล้มละลายก็ไม่สามารถโอนย้าย/ขายต่อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ให้กับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้

 10. Lite Version โดยปกติแล้วทาง Jipatype จะมีทำฟอนต์อักษรไทยและตัวละติน โดยเฉพาะตัวละตินจะมีการทำครอบคลุมไปถึง Latin Supplement ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอักษรของภาษาในแถบทวีปยุปโรป เช่น German, French, Finnish, Estonian, Dutch, Danish, Hungarian ร่วมถึงตัวอักษรพิเศษอื่นๆ ที่สำหรับผู้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไรนัก เราจึงออก Lite Version ออกมา ซึ่งครอบคลุมการใช้งานทั่วๆ ทั้งนี่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ว่ามีความต้องการการรองรับภาษาและอักษรมากแค่ไหน

 11. Lite Version ไม่มีผลกับ Priyati | Opun | Serithai | Petchlamoon | Pattanakarn | Boriboon | Kulachat Serif | Kulachat Slab | Kulachat HC

ราคา

159 USD 1 License ต่อ 1 บุคคล/นิติบุคคล

99 USD 1 License ต่อ 1 บุคคล/นิติบุคคล (Lite Version)*

*ต้องการอัพเกรด ไปเป็นเวอร์ชันเต็มหลังจากซื้อแบบ Lite Version ภายใน 30 วันนับจากวันที่ชำระเงิน สามารถชำระเงินส่วนต่างที่เหลือได้ และเมื่อเลย 30 วันไปแล้วรับส่วนลด 50%

การตรวจลิขสิทธิ์และโทษปรับ

ถ้าพบเห็นฟอนต์ของ Jipatype ปรากฎบนสื่อใดๆ จะทำการเก็บภาพเป็นหลักฐานในการสอบ ว่าสื่อนั้นๆ มีการว่าจ้างบุคคลอื่น (นักออกแบบ, เอเจนซี, อื่นๆ) ทำให้หรือไม่ ถ้าใช่จะมีการสอบถามข้อมูลการติดต่อของบุคคลผู้รับจ้างนั้นและสัญญาจ้าง ขอดูใบเสร็จหรือชื่อผู้ถือสิทธิ์การใช้งาน ว่ามีในฐานข้อมูลหรือไม่และทำตามเงือนไขของ Jipatype ถูกต้องหรือไม่

ในกรณีที่ได้ทำผิดเงื่อนไขของ Jipatype จะมีโทษในการปรับค่าลิขสิทธิ์ โดยการบังคับซื้อสิทธิ์การใช้งานในส่วนที่กระทำผิดเป็นราคา 30 เท่า ของราคาปกติ ถ้าไม่ชำระค่าเสียหายตามเงื่อนไข จะใช้กระบวนการทางกฎหมายเข้าจัดการ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
นิยามศัพท์

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยยึดบนหน้าเว็บไซต์เป็นอันดับแรก**