Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Atsanee

น้ำหนัก :

Thin / ExtraLigh / Light / Regular / Medium / SemiBold / Bold / ExtraBold / Black

ลักษณะ :

Upright / Italic

รวม :

18 Styles

รูปแบบไฟล์ :

Desktop License :

OTF

Web License :

WOFF / WOFF2

ราคาและตัวเลือก :

Note :

Download demo version

ฉันสัญญาว่าจะไม่นำไปใช้ในงานที่ก่อเกิดรายได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (Personal use)

Adobe Illustrator

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องเปิดการใช้งาน Middle Eastern & South Asian Every-line Composer

Adobe Photoshop

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องเปิดการใช้งาน Middle Eastern and South Asian Layout

Change log

  • 1.00 (21/11/21)

    • Release