Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Atsanee

น้ำหนัก (Weights):
Thin / ExtraLigh / Light / Regular / Medium / SemiBold / Bold / ExtraBold / Black

ลักษณะ (Styles):
Upright / Italic

รวม (Total Styles):
18 Styles

รูปแบบไฟล์ (Format) :
Desktop License : OTF
Web License : WOFF / WOFF2
Membership License : OTF

Download demo version

ฉันสัญญาว่าจะไม่นำไปใช้ในงานที่ก่อเกิดรายได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (Personal use)

Adobe Illustrator

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องเปิดการใช้งาน Middle Eastern & South Asian Every-line Composer

Adobe Photoshop

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องเปิดการใช้งาน Middle Eastern and South Asian Layout

Change log

  • 1.00 (21/11/21)

    • Release