Commercial License

Commercial License เป็นรูปแบบการซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งแบ่ง License ออกตามลักษณะการใช้งาน ดังต่อไปนี้


Desktop License :

คือฟอนต์ที่ติดตั้งและใช้งานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่จำกัดระบบปฏิบัติการ เพื่อผลิตงานเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น jpg, png, video และอื่นๆ คุณสามารถใช้ฟอนต์บนเว็บไซต์ได้เพียงแต่อยู่ในรูปแบบภาพที่ไม่สามารถแก้ไขข้อความได้ (Create Outline หรือ Rasterize)

ตัวอย่างเช่น : ในหน่วยงานมีแผนกที่ต้องการใช้ฟอนต์ เช่น แผนกออกแบบงานศิลป์ อยู่ 5 คน คุณจำเป็นต้องชำระค่า License สำหรับ 5 ผู้ใช้

Note 1 : Desktop License สามารถออกแบบโลโก้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณเป็นฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่ คุณได้รับการว่าจ้างให้ออกแบบโลโก้ ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของคุณ โดยลูกค้าของคุณจะได้รับเพียงแค่ไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (Create Outline หรือ Rasterize) หากลูกค้าของคุณต้องการใช้งานฟอนต์โดยตรง ลูกค้าของคุณจำเป็นต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์แยกออกมา

Note 2 : เรานับผู้ใช้ (User) เป็นหลักในการอนุญาต ตัวอย่างเช่น ในหน่วยงานมีแผนกที่ต้องการใช้ฟอนต์ เช่น แผนกออกแบบงานศิลป์ อยู่ 5 คน แล้วคุณได้ซื้อ License สำหรับ 5 ผู้ใช้ เมื่อหน่วยงานรับคนในแผนกเพิ่ม เช่น 2 คน คุณจำเป็นต้องชำระค่า License เพิ่มสำหรับคนที่เพิ่มขึ้นมา หากในแผนกมีการลดจำนวนพนักงานลง License การใช้ก็จะยังอยู่เท่าเดิม License ไม่สามารถโอนเป็นของพนักงานได้

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามใช้ฟอนต์ Desktop License ในรูปแบบของ Web License, App License


Web License :

คือการใช้ฟอนต์ในรูปแบบ Webfont (CSS @font-face) ซึ่งเป็นการฝังฟอนต์ลงบนเว็บไซต์ สิทธิ์การใช้งานฟอนต์ 1 License ต่อ 1 โดเมน เมื่อทำการซื้อฟอนต์ท่านจะได้รับไฟล์ WOFF ที่สามารถใช้งานบนเว็บไซต์ได้เท่านั้น ฟอนต์นั้นจะต้องถูกใช้งานบนเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเดียวกันเท่านั้น

Note : เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้สิทธิ์การใช้งานโปรดแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Chat หรือ Email เมื่อคุณยื่นขอเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งานไปยังอีกโดเมนเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการนำฟอนต์ในเว็บไซต์เดิมลงภายใน 15 วันนับจากวันที่ทำการขอเปลี่ยนแปลง

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามนำฟอนต์ใช้ร่วมกับเว็บกึ่งแอพพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงการใช้งานฟอนต์ได้ เช่นเว็บแอพแต่งภาพออนไล์ ที่สามารถพิมพ์ข้อความด้วยฟอนต์ที่ซื้อไปได้ หากท่านซื้อเพียง Web License เพียงอย่างเดียว ท่านไม่มีสิทธิ์ใช้งานฟอนต์ในรูปแบบ Desktop License, App License


App License :

คือการใช้ฟอนต์ในรูปแบบการฝังฟอนต์ร่วมไปกับ Application ที่จะทำการติดตั้งบนฝั่ง Client เพื่อใช้แสดงผลในส่วนของ User Interface เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น Application บน IOS, Android, Windows Mobile สิทธิ์การใช้งานฟอนต์ 1 License ต่อ 1 Application Title

Note : เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนชื่อแอพที่ใช้สิทธิ์การใช้งานโปรดแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Chat หรือ Email เมื่อคุณยื่นขอเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งานไปยังอีกแอพเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการนำฟอนต์ในแอพเดิมออกภายใน 15 วันนับจากวันที่ทำการขอเปลี่ยนแปลง

Note: ติดต่อสอบถามราคาได้ที่ Facebook Inbox หรือ Email

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามใช้ฟอนต์ App License ในรูปแบบของ Desktop License, Web License


ข้อควรคำนึง :

  • ใช้ชื่อบุคคลหรือองค์กรบนใบเสร็จหรือบิลเงินสดในการยืนยันสิทธิ์ว่าเป็นผู้รับสิทธิ์ หรือหากมีการระบุเพิ่มเติมเป็นบุคคลอื่น หรือชื่อที่ระบุไว้ในระบบ
  • ห้ามดัดแปลง แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงไฟล์ฟอนต์ใหม่ นำออกเผยแพร่ไฟล์ฟอนต์ให้กับผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น
  • ผู้อนุญาตนำเสนอฟอนต์คอมพิวเตอร์ตามสภาพที่เป็นอยู่ ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับอนุญาต อันเกิดจากการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้งานฟอนต์คอมพิวเตอร์นี้
  • สามารถขออัพเดทได้ทุกเมื่อ เมื่อมีการปรับปรุงฟอนต์ แจ้งฟอนต์ที่ต้องการและแสดงเลขที่ใบเสร็จหรือชื่อผู้ถือสิทธิ์ที่ได้ทำการซื้อฟอนต์

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดบนเว็บไซต์เป็นอันดับแรก**