Donate License

Donate License เป็นรูปแบบการร่วมสนับสนุน (บริจาค : Donationware) ในราคาขั้นต่ำของฟอนต์นั้นๆ ที่ได้ระบุเอาไว้ในแต่ละหน้านำเสนอฟอนต์ สามารถร่วมสนับสนุนในราคาที่มากกว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละท่านครับ ซึ่งบางฟอนต์มีการอนุญาตให้ใช้ได้ฟรีไม่มีเงือนไขในน้ำหนักที่กำหนดไว้เท่านั้น บางฟอนต์อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะงานส่วนตัวที่ไม่ก่อเกิดรายได้


อธิบายสิทธิ์การใช้งาน

1 ผู้ใช้/องค์กร ต่อ 1 สิทธิ์การใช้งาน

โดยใช้ชื่อบนใบเสร็จเป็นหลักฐานว่าเป็นผู้ถือสิทธิ์ เช่นคุณคือนักออกแบบฟรีแลนซ์ / เอเจนซี่ต่างๆ คุณได้ร่วมสนับสนุนฟอนต์ในนามของคุณเอง คุณสามารถใช้ฟอนต์ในงานออกแบบให้กับลูกค้าของคุณได้ไม่จำกัดชิ้นงานหรือลูกค้าคนใดคนหนึ่ง(จะออกแบบให้กี่คนก็ได้) เช่นออกแบบโลโก้ หรือสิ่งพิมพ์ ลูกค้าของคุณจะได้รับงานที่ Create Outline / Rasterize ไม่สามารถพิมพ์ต่อหรือแก้ไขข้อความที่พิมพ์ด้วยฟอนต์ของทาง Jipatype ได้ หากลูกค้าของคุณต้องการใช้งานฟอนต์โดยตรง ต้องร่วมสนับสนุนฟอนต์ของทาง Jipatype นามของลูกค้าของคุณเอง

สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ ชื่อผู้ถือสิทธ์ต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของโดเมน การใช้ฟอนต์เป็น CSS @font-face ต้องเป็นการฝังแบบ base64 ในฟอร์แมต WOFF/WOFF2 สามารถแปลงฟอนต์ได้ตาม Web service ทั่วไป


ข้อควรคำนึง :

  1. ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกเผยแพร่ แปล แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงใหม่ ซึ่งฟอนต์คอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร
  2. ผู้รับอนุญาตขอรับรองว่าจะไม่ ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจน ซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อนุญาตโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
  3. ไม่อนุญาตให้จำหน่ายให้เช้าฟอนต์คอมพิวเตอร์นี้ หรือสิทธิใด ๆ แก่บุคคลหรือองค์กรอื่น โดยเด็ดขาด
  4. ฟอนฟรี (Personal use) ไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นอัตลัษณ์องค์กร ยกเว้นฟอนต์ที่ระบุไว้ว่าสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ (Commercial use)
  5. ผู้อนุญาตนำเสนอฟอนต์คอมพิวเตอร์ตามสาพที่เป็นอยู่ ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับอนุญาต อันเกิดจากการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือให้งานฟอนต์คอมพิวเตอร์นี้
  6. ไม่มีการอัพเดทปรับปรุงฟอนต์ในอนาคต


**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดบนเว็บไซต์เป็นอันดับแรก**