Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Emmali

ลักษณะ :

Thin / Thin Italic

ExtraLigh / ExtraLight Italic

Light / Light Italic

Regular / Italic

Medium / Medium Italic

SemiBold / SemiBold Italic

Bold / Bold Italic

ExtraBold / ExtraBold Italic

Black / Black Italic

รูปแบบไฟล์ :

Desktop License :

OTF / TTF

Web License :

WOFF / WOFF2 / TTF-WebOnly

มี 18 Styles

ราคาและตัวเลือก :

  • Desktop License 1 Device 17.99 USD (Lite Version)

  • Web License 1 Domain 17.99 USD (Lite Version)

  • Desktop License 1 Device 31.99 USD

  • Web License 1 Domain 31.99 USD

Note :

Download demo version

  1. น้ำหนัก Thin

  2. มีเพียงตัวอักษรไทย

  3. ฉันสัญญาว่าจะไม่นำไปใช้ในงานที่ก่อเกิดรายได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (Personal use)

Adobe Illustrator

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องเปิดการใช้งาน Middle Eastern & South Asian Every-line Composer

Adobe Photoshop

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องเปิดการใช้งาน Middle Eastern and South Asian Layout

Change log

  • 1.00

    • Release