Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Flatory Font

ลักษณะ :

Style : Sans / Slab / Serif / HC

Widths : Condensed / SemiCondensed / Medium

Weight : Thin / ExtraLight / Light / Regular / Medium / SemiBold / ExtraBold / Black

รูปแบบไฟล์ :

Desktop License :

OTF / TTF

Web License :

WOFF

โปรแกรมที่ลองรับ Variable Font :

https://v-fonts.com/support/


มี 210 Styles สำหรับ Full sets

มี 54 Styles สำหรับหนึ่งลักษณะ

ราคาและตัวเลือก Single Family (Sans / Slab / Serif / HC เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง):

 • Desktop License 1 Device 36.99 USD (Lite Version)

 • Web License 1 Domain 36.99 USD (Lite Version)

 • Desktop License 1 Device 49.99 USD

 • Web License 1 Domain 49.99 USD

Note :

Download demo version

 1. น้ำหนัก Regular

 2. มีเฉพาะอักษรไทยเท่านั้น

 3. ฉันสัญญาว่าจะไม่นำไปใช้ในงานที่ก่อเกิดรายได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (Personal use)

Flatory Sans | Type Testing | ทดลองพิมพ์

Flatory Serif | Type Testing | ทดลองพิมพ์

Flatory Slab | Type Testing | ทดลองพิมพ์

Flatory HC | Type Testing | ทดลองพิมพ์

Adobe Illustrator

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องเปิดการใช้งาน Middle Eastern & South Asian Every-line Composer

Adobe Photoshop

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องเปิดการใช้งาน Middle Eastern and South Asian Layout

Change log

 • 1.03

  • ปรับสัดส่วนไม้หันอากาศ

 • 1.02

  • แก้ไข เส้น Strike through ไม่แสดงบน MS Office

 • 1.01 (โปรดระมัดระวังในการอัพเดท)

  • ปรับปรุงความสูงของ Ascender แลก Descender (ส่งผลกระทบต่อขนาดตัว)

  • Hinting TTF ด้วย TTFAutohint 1.8.3

  • Hinting OTF ด้วย Afdko Psautohint 3.2.1

 • 1.00

  • Release