Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Kulachat Serif

น้ำหนัก (Weights)

Thin / ExtraLight / Light / Regular / Medium / SemiBold / Bold / ExtraBold / Black

ลักษณะ (Styles)

Upright / Italic / Oblique

รวมลักษณะ (Total Styles)

27 Styles

รูปแบบไฟล์ (Format)

OTF

Download demo version

ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในกิจกรรมที่ก่อเกิดรายได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (Personal use)

Type Testing | ทดลองพิมพ์

Adobe Illustrator

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องเปิดการใช้งาน Adobe Every-line Composer

Adobe Photoshop

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องเปิดการใช้งาน Latin and East Asian Layout

Note

เวลาทำการติดตั้งฟอนต์จะแยกเป็นสองแฟมิลี่คือ Kulachat Serif, Kulachat Serif Oblique ซึ่งจะมีแต่ตัวเอียงแบบ Obliuqe ถ้าต้องการใช้ตัวตรงปกติหรือตัวเอียงแบบ Italic ต้องใช้แฟมิลี่ Kulachat Serif