Kulachat Slab

ตัวทดลองไม่อนุญาตให้นำไปใช้งานในกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ และตัวทดลองมีการตัดตัวอักษรออก
ต้องการใช้งานตัวเต็มหรือเพื่อใช้ในกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้กรุณาซื้อสิทธิ์การใช้งานก่อน

รูปแบบ

Black Italic / Black / Bold Italic / Bold / ExtraBold Italic / ExtraBold / ExtraLight Italic / ExtraLight / Italic / Light Italic / Light / Medium Italic / Medium / Black Oblique / Bold Oblique / ExtraBold Oblique / ExtraLight Oblique / Light Oblique / Medium Oblique / Oblique / SemiBold Oblique / Thin Oblique / Regular / SemiBold Italic / SemiBold / Thin Italic / Thin

ช่วงยูนิโค้ด

Thai / Latin-1 Supplement