โดยปกติแล้วทาง Jipatype จะมีทำฟอนต์อักษรไทยและตัวละติน โดยเฉพาะตัวละตินจะมีการทำครอบคลุมไปถึง Latin Supplement ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอักษรของภาษาที่มีการใช้งานในแถบทวีปยุปโรป เช่น German, French, Finnish, Estonian, Dutch, Danish, Hungarian ร่วมถึงตัวอักษรพิเศษอื่นๆ ที่สำหรับผู้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไรนัก เราจึงออก Lite Version ออกมา ซึ่งครอบคลุมการใช้งานทั่วๆ ทั้งนี่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ว่ามีความต้องการการรองรับภาษาและอักษรมากแค่ไหน (เมื่อทำการซื้อสิทธิ์การใช้งานเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถอัพเกรดจาก Lite Version เป็น Normal Version ได้ จะต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่เท่านั้น)

Lite Version

Thai

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ อิ อี อึ อื อุ อู อฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ อ็ อา อำ อํ อะ ๆ ฯ ๚ ๏ ๛ ฿ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Basic Latin

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

Normal Version

Thai

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ อิ อี อึ อื อุ อู อฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ อ็ อา อำ อํ อะ ๆ ฯ ๚ ๏ ๛ ฿ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Basic Latin

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

Latin Supplement

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ‛ ‚ „ ‘ ’ “ ” … † ‡ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ