โดยปกติแล้วทาง Jipatype จะมีทำฟอนต์อักษรไทยและตัวละติน โดยเฉพาะตัวละตินจะมีการทำครอบคลุมไปถึง Latin Supplement ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอักษรของภาษาในแถบทวีปยุปโรป เช่น German, French, Finnish, Estonian, Dutch, Danish, Hungarian ร่วมถึงตัวอักษรพิเศษอื่นๆ ที่สำหรับผู้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไรนัก เราจึงออก Lite Version ออกมา ซึ่งครอบคลุมการใช้งานทั่วๆ ทั้งนี่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ว่ามีความต้องการการรองรับภาษาและอักษรมากแค่ไหน (เมื่อทำการซื้อสิทธิ์การใช้งานเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถอัพเกรดจาก Lite Version เป็น Normal Version ได้ จะต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่เท่านั้น)

Jipatype has Thai and Latin fonts. Latin characters, in particular, cover the Latin Supplement, which is a group of letters of European languages ​​such as German, French, Finnish, Estonian, Dutch, Danish, Hungarian, as well as special characters. For the Thai users rarely use much, so Jipatype offer the Lite Version, which covers general use. This depends on the user's needs and how much language support they need. (When purchasing a license Can't upgrade from Lite Version to Normal Version, need to purchase a new license only)

Lite Version

Thai

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ อิ อี อึ อื อุ อู อฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ อ็ อา อำ อํ อะ ๆ ฯ ๚ ๏ ๛ ฿ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Basic Latin

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

Normal Version

Thai

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ อิ อี อึ อื อุ อู อฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ อ่ อ้ อ๊ อ๋ อ์ อ็ อา อำ อํ อะ ๆ ฯ ๚ ๏ ๛ ฿ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

Basic Latin

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

Latin Supplement

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ‛ ‚ „ ‘ ’ “ ” … † ‡ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ