Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Montnapha

น้ำหนัก :

Thin / ExtraLigh / Light / Regular / Medium / SemiBold / Bold / ExtraBold / Black

ตัวเอียง :

Italic

รูปแบบไฟล์ :

Desktop License :

OTF / TTF

Web License :

WOFF / WOFF2 / TTF-WebOnly

มี 18 Styles

ราคาและตัวเลือก :

  • Desktop License 1 User 16.66 USD (Lite Version)

  • Web License 1 Domain 16.66 USD (Lite Version)

  • Desktop License 1 User 29.99 USD

  • Web License 1 Domain 29.99 USD

Note :

Download demo version

  1. น้ำหนัก Thin

  2. มีเพียงตัวอักษรไทย

  3. ฉันสัญญาว่าจะไม่นำไปใช้ในงานที่ก่อเกิดรายได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (Personal use)

Adobe Illustrator

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องเปิดการใช้งาน Middle Eastern & South Asian Every-line Composer

Adobe Photoshop

เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องเปิดการใช้งาน Middle Eastern and South Asian Layout

Change log

  • 1.00

    • Release