Opun Mai

ตัวทดลองไม่อนุญาตให้นำไปใช้งานในกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ และตัวทดลองมีการตัดตัวอักษรออก
ต้องการใช้งานตัวเต็มหรือเพื่อใช้ในกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้กรุณาซื้อสิทธิ์การใช้งานก่อน

รูปแบบ

Black Condensed Italic / Black Condensed / Black Italic / Black SemiCondensed Italic / Black SemiCondensed / Black / Bold Condensed Italic / Bold Condensed / Bold Italic / Bold SemiCondensed Italic / Bold SemiCondensed / Bold / Condensed Italic / Condensed / ExtraBold Condensed Italic / ExtraBold Condensed / ExtraBold Italic / ExtraBold SemiCondensed Italic / ExtraBold SemiCondensed / ExtraBold / ExtraLight Condensed Italic / ExtraLight Condensed / ExtraLight Italic / ExtraLight SemiCondensed Italic / ExtraLight SemiCondensed / ExtraLight / Italic / Light Condensed Italic / Light Condensed / Light Italic / Light SemiCondensed Italic / Light SemiCondensed / Light / Medium Condensed Italic / Medium Condensed / Medium Italic / Medium SemiCondensed Italic / Medium SemiCondensed / Medium / Black Condensed Oblique / Black Oblique / Black SemiCondensed Oblique / Bold Condensed Oblique / Bold Oblique / Bold SemiCondensed Oblique / Condensed Oblique / ExtraBold Condensed Oblique / ExtraBold Oblique / ExtraBold SemiCondensed Oblique / ExtraLight Condensed Oblique / ExtraLight Oblique / ExtraLight SemiCondensed Oblique / Light Condensed Oblique / Light Oblique / Light SemiCondensed Oblique / Medium Condensed Oblique / Medium Oblique / Medium SemiCondensed Oblique / Oblique / SemiBold Condensed Oblique / SemiBold Oblique / SemiBold SemiCondensed Oblique / SemiCondensed Oblique / Thin Condensed Oblique / Thin Oblique / Thin SemiCondensed Oblique / Regular / SemiBold Condensed Italic / SemiBold Condensed / SemiBold Italic / SemiBold SemiCondensed Italic / SemiBold SemiCondensed / SemiBold / SemiCondensed Italic / SemiCondensed / Thin Condensed Italic / Thin Condensed / Thin Italic / Thin SemiCondensed Italic / Thin SemiCondensed / Thin
Sample

ช่วงยูนิโค้ด

Thai / Latin-1 Supplement

Note

รุ่นเวอร์ชัน