เงื่อนไขการใช้งาน

Jipatype ได้แบ่งฟอนต์เป็นสองกลุ่มดังนี้ กลุ่ม Donate เป็นกลุ่มฟอนต์ที่ทำขึ้นเพื่อการศึกษาการทำฟอนต์แรกเริ่มของ Jipatype และกลุ่ม Commercial เป็นกลุ่มฟอนต์ที่จัดจำหน่ายตามราคาปกติและเงื่อนไขที่เป็นสากล

รายชื่อฟอนต์ในกลุ่ม Donate

 • Priyati

 • Opun

 • Serithai

 • Petchlamoon

 • Pattanakarn

 • Boriboon

 • Kulachat Serif

 • Kulachat Slab

 • Kulachat HC

รายชื่อฟอนต์ในกลุ่ม Commercial

 • Anantason

 • Adirek HC

 • Adirek Sans

 • Adirek Serif

 • Adirek Slab

 • Flatory Sans

 • Flatory Serif

 • Flatory Slab

 • Flatory HC

 • Opun Mai

 • Manison

 • Prachamati

 • Prachason

 • Dumondi

 • Asangha

 • Monradok

 • Montnapha

 • Banburi

 • Emmali

 • Uturna

 • Uturna Round

 • Luktao

 • Suwannason

 • Biski

 • Jella

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดบนเว็บไซต์เป็นอันดับแรก**