Agreement

License Type : A

คุณสามารถใช้ได้ใน

 1. ใช้ส่วนตัว / ใช้ในเชิงพานิช*
  1. 1 ผู้ใช้/องค์กร ต่อ 1 สิทธิ์การใช้งาน**
  2. ไม่จำกัดจำนวนโปรเจ็คหรือชิ้นงาน
   1. ปริ้น
   2. แบรนต์ (ฟอนต์อัตลักณษ์) **
   3. โลโก้
   4. บรรจุภัณฑ์
   5. รายการทีวี / วิดีโอ
   6. แอป / เว็บไซต์***

สิ่งที่ห้ามทำ

 1. แก้ไขหรือดัดแปลงไฟล์ฟอนต์
 2. เผยแพร่หรือขายต่อให้ผู้อื่น
 3. ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกโฆษณา แปล แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงใหม่ ซึ่งฟอนต์คอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร
 4. ผู้รับอนุญาตขอรับรองว่าจะไม่ ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจน ซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อนุญาตโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 5. ไม่อนุญาตให้จำหน่ายให้เช้าฟอนต์คอมพิวเตอร์นี้ หรือสิทธิใด ๆ แก่บุคคลหรือองค์กรอื่น โดยเด็ดขาด
 6. *ฟอนฟรี (Personal use) ไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นอัตลัษณ์องค์กร ยกเว้นฟอนต์ที่ระบุไว้ว่าสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ (Commercial use)
 7. ***ไม่อนุญาตให้ลูกค้าของคุณเข้าถึงการใช้งานฟอนต์ได้ เมื่อคุณสร้างแอปหรือเว็บไซต์ที่ฝังไฟล์ฟอนต์ เช่นคุณสร้างแอปแต่งรูปที่มีที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟอนต์เพื่อพิมพ์ข้อความ สำหรับเว็บไซต์ต้องฝังแบบ encode base64 ในฟอร์แมต WOFF / WOFF2

ผู้อนุญาตนำเสนอฟอนต์คอมพิวเตอร์ตามสาพที่เป็นอยู่ ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับอนุญาต อันเกิดจากการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือให้งานฟอนต์คอมพิวเตอร์นี้

**อธิบายสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม

1 ผู้ใช้/องค์กร ต่อ 1 สิทธิ์การใช้งาน

เมื่อคุณซื้อผ่านระบบออนไลน์คุณสามารถออกใบเสร็จได้เองผ่านระบบ โดยระบุชื่อผู้รับสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นในนามบุคลหรือองค์กร และเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานยืนยันสิทธิ์ หากไม่ออกใบเสร็จสิทธิ์การใช้งานจะเป็นของเจ้าของอีเมลที่ทำการชำระเงิน ต่อไปเป็นการอธิบายสิทธิ์การใช้งาน

เช่นคุณคือนักออกแบบฟรีแลนซ์ / เอเจนซี่ต่างๆ คุณซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ในนามของคุณเอง คุณสามารถใช้ฟอนต์ในงานออกแบบให้กับลูกค้าของคุณได้ไม่จำกัดชิ้นงานหรือลูกค้าคนใดคนหนึ่ง(จะออกแบบให้กี่คนก็ได้) เช่นออกแบบโลโก้ หรือสิ่งพิมพ์ ลูกค้าของคุณจะได้รับงานที่ Create Outline / Rasterize ไม่สามารถพิมพ์ต่อหรือแก้ไขข้อความที่พิมพ์ด้วยฟอนต์ของทาง Jipatype ได้ หากลูกค้าของคุณต้องการใช้งานฟอนต์เอง ต้องซื้อสิทธิ์แยกออกมา

หรือคุณคือนักออกแบบฟรีแลนซ์ / เอเจนซี่ต่างๆ คุณสามารถซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ในนามของลูกค้าของคุณเพื่อออกแบบชิ้นงานให้กับลูกค้าคนนั้นๆ และลูกค้าคนนั้นๆ สามารถเข้าถึงการใช้งานฟอนต์ได้ แต่คุณไม่สามารถนำฟอนต์ที่ได้มาไปออกแบบชิ้นงานให้กับลูกค้าท่านอื่นได้ หรือหาผลประโยชน์ส่วนตน

สำหรับซื้อสิทธิ์ในนามองกรค์ ฟอนต์ต้องถูกใช้ในนามขององค์กรเท่านั้นในสือต่างๆ ขององค์กรเอง เช่น ฟอนต์อัตลักษณ์ สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ฯลฯ พนักงานขององค์กรไม่มีสิทธิ์ในการใช้งานฟอนต์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หากซื้อสิทธิ์ในนามของบุคคลที่เป็นเจ้าขององกรค์แต่เพียงผู้เดียว บุคคลนั้นสามารถนำฟอนต์มาใช้ในองกรค์ของตนเองได้ ไม่จำกัดองกรค์ที่เป็นของบุคคลนั้น

สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ คุณซื้อสิทธิ์ในชื่อของคุณเองเพื่อใช้งานบนเว็บไซต์ และคุณมีมากกว่าหนึ่งโดเมนที่เป็นของคุณเอง ไม่จำเป็นต้องซื้อสิทธิ์แยกของแต่ละโดเมน

หรือคุณเป็นผู้พัฒนา Web หรือ Application ให้กับลูกค้าของคุณ คุณต้องซื้อสิทธิ์การใช้ในชื่อของลูกค้าของคุณเอง เพราะลูกค้าของคุณสามารถเข้าถึงการใช้งานฟอนต์ได้ ไม่ว่าจะแก้ไข หรือเพิ่มเติมเนื้อหาของเว็บไซต์

การใช้ฟอนต์เป็น CSS @font-face ต้องเป็นการฝังแบบ base64 ในฟอร์แมต WOFF/WOFF2 สามารถแปลงฟอนต์ได้ตาม Web service ทั่วไป

You can use for :

 1. Personal use / Commercial use*
  1. One seat per license
  2. Unlimited project
   1. Print
   2. Branding (identity font)
   3. Logo
   4. Packaging
   5. TV / Video
   6. App / Website**

You can NOT use / do :

 1. Edit file font
 2. Copy / Share / Resale to other people
 3. * Font trial / Persional use version can't use in commercial use. Except as specified that can be used commercially
 4. **Do not allow customers use the font to customize products (i.e. if you're creating an app or website that uses embedded fonts to customize, such as photo editor app that customer can use the font to customize product) And website font must embedded with encode with base64 in WOFF/WOFF2 format.

License Type : B

Desktop License :

คือฟอนต์ที่ติดตั้งและใช้งานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่จำกัดระบบปฏิบัติการ เพื่อผลิตงานเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น jpg, png, video, ผลิตภัณฑ์สุดท้ายสำหรับการขาย 1 License อนุญาตให้สามารถติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ได้เพียง 5 เครื่อง

ตัวอย่าง : นักออกแบบฟรีแลนซ์ / เอเจนซี่โฆษณา / สตูดิโอ เมื่อท่านซื้อสิทธ์การใช้งานในนามของท่านเอง อนุญาติให้สามารถติดตั้งฟอนต์ลงบนคอมพิวเตอร์ได้ 5 เครื่องต่อ 1 License หากท่านต้องการใช้งานฟอนต์บนเครื่องอื่น ๆ ด้วย จะต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่ม ท่านสามารถใช้ฟอนต์ออกแบบงานให้กับลูกค้าได้ไม่จำกัดชิ้นงาน และไม่จำกัดอยู่กับลูกค้าคนใดคนหนึ่ง ท่านสามารถใช้ Desktop License บนเว็บไซต์ได้เพียงแต่อยู่ในรูปแบบภาพที่ไม่สามารถแก้ไขข้อความได้

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามใช้ฟอนต์ Desktop License ในรูปแบบของ Web License หรือ Identity License


Web License :

คือการใช้ฟอนต์ในรูปแบบ Webfont (CSS @font-face) ซึ่งเป็นการฝังฟอนต์ลงบนเว็บไซต์ สิทธิ์การใช้งานฟอนต์ 1 License ต่อ 1 โดเมน เมื่อทำการซื้อฟอนต์ท่านจะได้รับไฟล์ WOFF ที่สามารถใช้งานบนเว็บไซต์ได้เท่านั้น ฟอนต์นั้นจะต้องถูกใช้งานบนเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเดียวกันเท่านั้น

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามนำฟอนต์ใช้ร่วมกับเว็บกึ่งแอพพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงการใช้งานฟอนต์ได้ เช่นเว็บแอพแต่งภาพออนไล์ ที่สามารถพิมพ์ข้อความด้วยฟอนต์ที่ซื้อไปได้ หากท่านซื้อเพียง Web License เพียงอย่างเดียว ท่านไม่มีสิทธิ์ใช้งานฟอนต์ในรูปแบบ Desktop License และ Identity License ได้


Identity License :

คือการใช้ฟอนต์ในรูปแบบตราสัญลักษณ์ เครื่องหมาย ของผลิตภัณฒ์หรือหน่วยงานองค์กรต่างๆ เช่น หัวนิตยสาร, โลโก้, ป้าย, ข้อความ, สโลแกนต่างๆ หรือสื่อที่มีการใช้ซ้ำเพื่อสร้างการจดจำต่อผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงานองค์กร Identity License ครอบคลุมการใช้งานในรูปแบบ Desktop License และไม่จำกัดจำนวนเครื่องที่ทำการติดตั้งฟอนต์ เพียงแต่ต้องอยู่ภายในองค์กรเดียวกันเท่านั้น

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ไม่ครอบคุมการใช้งานในรูปแบบ Web License


*ใช้ชื่อบุคคลหรือองค์กรบนใบเสร็จหรือบิลเงินสดในการยืนยันสิทธิ์ว่าเป็นผู้รับสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่ไฟล์ฟอนต์ให้กับผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น


**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**