Agreement

Jipatype ได้แบ่ง License การใช้งานออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ ด้วยกัน คือแบบ Donate License และ Commercial License โดยแบบ Donate License เป็นรูปแบบการร่วมสนับสนุน (บริจาค : Donationware) และแบบ Commercial License เป็นการซื้อสิทธิ์การใช้งานตามลักษณะของการนำไปใช้ ฟอนต์แต่ละตัวจะมีการกำกับหลักษณะของ License เอาไว้ว่าเป็นแบบ Donate License หรือ Commercial License ไม่อาจข้าม License กันได้ โปรดตรวจดูให้แน่ใจก่อนว่าฟอนต์ที่คุณสนใจว่าเป็น License แบบใด และทำการอ่านเงื่อนไขของ License นั้นๆ

รายชื่อฟอนต์ใน Donate License

 • Priyati
 • Opun
 • Serithai
 • Petchlamoon
 • Boriboon
 • Kulachat Serif
 • Kulachat Slab
 • Kulachat HC

รายชื่อฟอนต์ใน Commercial License

 • Anantason
 • Adirek HC
 • Adirek Sans
 • Adirek Serif
 • Adirek Slab
 • Flatory Sans
 • Flatory Serif
 • Flatory Slab
 • Flatory HC
 • Opun Mai
 • Prachamati

Donate License

Donate License เป็นรูปแบบการร่วมสนับสนุน (บริจาค : Donationware) ในราคาขั้นต่ำของฟอนต์นั้นๆ ที่ได้ระบุเอาไว้ในแต่ละหน้านำเสนอฟอนต์ สามารถร่วมสนับสนุนในราคาที่มากกว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละท่านครับ

ซึ่งบางฟอนต์มีการอนุญาตให้ใช้ได้ฟรีไม่มีเงือนไขในน้ำหนักที่กำหนดไว้เท่านั้น บางฟอนต์อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะงานส่วนตัวที่ไม่ก่อเกิดรายได้


อธิบายสิทธิ์การใช้งาน

1 ผู้ใช้/องค์กร ต่อ 1 สิทธิ์การใช้งาน

โดยใช้ชื่อบนใบเสร็จเป็นหลักฐานว่าเป็นผู้ถือสิทธิ์ เช่นคุณคือนักออกแบบฟรีแลนซ์ / เอเจนซี่ต่างๆ คุณได้ร่วมสนับสนุนฟอนต์ในนามของคุณเอง คุณสามารถใช้ฟอนต์ในงานออกแบบให้กับลูกค้าของคุณได้ไม่จำกัดชิ้นงานหรือลูกค้าคนใดคนหนึ่ง(จะออกแบบให้กี่คนก็ได้) เช่นออกแบบโลโก้ หรือสิ่งพิมพ์ ลูกค้าของคุณจะได้รับงานที่ Create Outline / Rasterize ไม่สามารถพิมพ์ต่อหรือแก้ไขข้อความที่พิมพ์ด้วยฟอนต์ของทาง Jipatype ได้ หากลูกค้าของคุณต้องการใช้งานฟอนต์โดยตรง ต้องร่วมสนับสนุนฟอนต์ของทาง Jipatype นามของลูกค้าของคุณเอง

สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ ชื่อผู้ถือสิทธ์ต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของโดเมน การใช้ฟอนต์เป็น CSS @font-face ต้องเป็นการฝังแบบ base64 ในฟอร์แมต WOFF/WOFF2 สามารถแปลงฟอนต์ได้ตาม Web service ทั่วไป


ข้อควรคำนึง :

 1. ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกเผยแพร่ แปล แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงใหม่ ซึ่งฟอนต์คอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร
 2. ผู้รับอนุญาตขอรับรองว่าจะไม่ ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจน ซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อนุญาตโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 3. ไม่อนุญาตให้จำหน่ายให้เช้าฟอนต์คอมพิวเตอร์นี้ หรือสิทธิใด ๆ แก่บุคคลหรือองค์กรอื่น โดยเด็ดขาด
 4. ฟอนฟรี (Personal use) ไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นอัตลัษณ์องค์กร ยกเว้นฟอนต์ที่ระบุไว้ว่าสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ (Commercial use)
 5. ผู้อนุญาตนำเสนอฟอนต์คอมพิวเตอร์ตามสาพที่เป็นอยู่ ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับอนุญาต อันเกิดจากการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือให้งานฟอนต์คอมพิวเตอร์นี้
 6. ไม่มีการอัพเดทปรับปรุงฟอนต์ในอนาคต


Commercial License

Commercial License เป็นรูปแบบการซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งแบ่ง License ออกตามลักษณะการใช้งาน ดังต่อไปนี้


Desktop License :

คือฟอนต์ที่ติดตั้งและใช้งานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่จำกัดระบบปฏิบัติการ เพื่อผลิตงานเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น jpg, png, video และอื่นๆ คุณสามารถใช้ฟอนต์บนเว็บไซต์ได้เพียงแต่อยู่ในรูปแบบภาพที่ไม่สามารถแก้ไขข้อความได้ (Create Outline หรือ Rasterize)

ตัวอย่างเช่น : ในหน่วยงานมีแผนกที่ต้องการใช้ฟอนต์ เช่น แผนกออกแบบงานศิลป์ อยู่ 5 คน คุณจำเป็นต้องชำระค่า License สำหรับ 5 ผู้ใช้

Note 1 : Desktop License สามารถออกแบบโลโก้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณเป็นฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่ คุณได้รับการว่าจ้างให้ออกแบบโลโก้ ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของคุณ โดยลูกค้าของคุณจะได้รับเพียงแค่ไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (Create Outline หรือ Rasterize) หากลูกค้าของคุณต้องการใช้งานฟอนต์โดยตรง ลูกค้าของคุณจำเป็นต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานฟอนต์แยกออกมา

Note 2 : เรานับผู้ใช้ (User) เป็นหลักในการอนุญาต ตัวอย่างเช่น ในหน่วยงานมีแผนกที่ต้องการใช้ฟอนต์ เช่น แผนกออกแบบงานศิลป์ อยู่ 5 คน แล้วคุณได้ซื้อ License สำหรับ 5 ผู้ใช้ เมื่อหน่วยงานรับคนในแผนกเพิ่ม เช่น 2 คน คุณจำเป็นต้องชำระค่า License เพิ่มสำหรับคนที่เพิ่มขึ้นมา หากในแผนกมีการลดจำนวนพนักงานลง License การใช้ก็จะยังอยู่เท่าเดิม License ไม่สามารถโอนเป็นของพนักงานได้


Web License :

คือการใช้ฟอนต์ในรูปแบบ Webfont (CSS @font-face) ซึ่งเป็นการฝังฟอนต์ลงบนเว็บไซต์ สิทธิ์การใช้งานฟอนต์ 1 License ต่อ 1 โดเมน เมื่อทำการซื้อฟอนต์ท่านจะได้รับไฟล์ WOFF ที่สามารถใช้งานบนเว็บไซต์ได้เท่านั้น ฟอนต์นั้นจะต้องถูกใช้งานบนเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเดียวกันเท่านั้น

Note : เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้สิทธิ์การใช้งานโปรดแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Chat หรือ Email เมื่อคุณยื่นขอเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งานไปยังอีกโดเมนเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการนำฟอนต์ในเว็บไซต์เดิมลงภายใน 15 วันนับจากวันที่ทำการขอเปลี่ยนแปลง

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามนำฟอนต์ใช้ร่วมกับเว็บกึ่งแอพพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงการใช้งานฟอนต์ได้ เช่นเว็บแอพแต่งภาพออนไล์ ที่สามารถพิมพ์ข้อความด้วยฟอนต์ที่ซื้อไปได้ หากท่านซื้อเพียง Web License เพียงอย่างเดียว ท่านไม่มีสิทธิ์ใช้งานฟอนต์ในรูปแบบ Desktop License, App License


App License :

คือการใช้ฟอนต์ในรูปแบบการฝังฟอนต์ร่วมไปกับ Application ที่จะทำการติดตั้งบนฝั่ง Client เพื่อใช้แสดงผลในส่วนของ User Interface เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น Application บน IOS, Android, Windows Mobile สิทธิ์การใช้งานฟอนต์ 1 License ต่อ 1 Application Title

Note : เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนชื่อแอพที่ใช้สิทธิ์การใช้งานโปรดแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Chat หรือ Email เมื่อคุณยื่นขอเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งานไปยังอีกแอพเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการนำฟอนต์ในแอพเดิมออกภายใน 15 วันนับจากวันที่ทำการขอเปลี่ยนแปลง

Note: ติดต่อสอบถามราคาได้ที่ Facebook Inbox หรือ Email

ข้อห้ามและข้อจำกัด : ห้ามใช้ฟอนต์ App License ในรูปแบบของ Desktop License, Web License


ข้อควรคำนึง :

 • ใช้ชื่อบุคคลหรือองค์กรบนใบเสร็จหรือบิลเงินสดในการยืนยันสิทธิ์ว่าเป็นผู้รับสิทธิ์ หรือหากมีการระบุเพิ่มเติมเป็นบุคคลอื่น หรือชื่อที่ระบุไว้ในระบบ
 • ห้ามดัดแปลง แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงไฟล์ฟอนต์ใหม่
 • ห้ามเผยแพร่ไฟล์ฟอนต์ให้กับผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นเป็นอันคาด
 • ผู้อนุญาตนำเสนอฟอนต์คอมพิวเตอร์ตามสภาพที่เป็นอยู่ ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับอนุญาต อันเกิดจากการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้งานฟอนต์คอมพิวเตอร์นี้
 • สามารถขออัพเดทได้ทุกเมื่อ เมื่อมีการปรับปรุงฟอนต์ แจ้งฟอนต์ที่ต้องการและแสดงเลขที่ใบเสร็จหรือชื่อผู้ถือสิทธิ์ที่ได้ทำการซื้อฟอนต์

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดบนเว็บไซต์เป็นอันดับแรก**